RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest

TUTU Krzysztof Tutaj, z siedzibą przy ul. Broniewskiego 7, 55-100 Trzebnica, nr tel. 602 672 639,

adres e-mail: biuro@staropolskiejarmarki.pl

  1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Krzysztof Tutaj, adres e-mail: biuro@staropolskiejarmarki.pl
  2. Przetwarzanie danych osobowych odbędzie się w celach:

– realizacji zamówienia w postaci najmu miejsc handlowych podczas wydarzeń plenerowych, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

– realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

– umożliwienia kontaktu w sprawach związanych z realizacją umowy, a także dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed nimi, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  1. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądy i organy państwowe.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celów wskazanych w pkt 3, a także przez okres wynikający z przepisów prawa.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi realizację

zamówienia.

  1. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
  2. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych.